Οικονομική Ενημέρωση

Κατάθεση

Κατάθεση


Κατάθεση είναι μια σύμβαση με την οποία ο καταθέτης παραχωρεί για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα πιστωτικό ίδρυμα,χρηματικό ποσό για χρήση και παράλληλα για εξασφάλιση.Για τη χρήση που παραχωρεί ο καταθέτης απολαμβάνει κάποια αμοιβή που ονομάζεται τόκος.

Οι καταθέσεις διακρίνονται ως εξής:


Με βάση το χρόνο απόδοσης του κεφαλαίου:
1. Απρόθεσμες
- Ταμιευτήριο
- Τρεχούμενος
- Όψεως
- Προθεσμιακές
- Τρίμηνες
- Εξάμηνες
- Ετήσιες
- Μηνιαίου Εισοδήματος


Με βάση την ιδιότητα του δικαιούχου του λογαριασμού:


1. Φυσικών προσώπων
2. Νομικών προσώπων
3. Κατοίκων εσωτερικού
4. Κατοίκων εξωτερικού

Με βάση το νόμισμα του λογαριασμού
1. Καταθέσεις σε ευρώ
2. Καταθέσεις σε ξένο νόμισμα


Λογαριασμός Ταμιευτηρίου


Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου χαρακτηρίζεται ως "απρόθεσμος" λογαριασμός,δηλαδή δεν έχει κάποιο περιορισμό για ανάληψη.Τα χρήματα είναι σε πρώτη ζήτηση.Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου κινείται με βιβλιάριο καταθέσεων και ο κάτοχος του μπορεί να τα ζητήσει
όποτε το θελήσει.Οι τόκοι υπολογίζονται ανά εξάμηνο και φορολογούνται.


Λογαριασμός όψεως


Οι καταθέσεις όψεως είναι ένα καταθετικό προϊόν που απευθύνεται κυρίως στα νομικά πρόσωπα,δηλαδή στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.Η κίνηση των λογαριασμών αυτών γίνεται μέσω επιταγών που χορηγούνται από την τράπεζα στην οποία
τηρείται ο λογαριασμός όψεως.


Λογαριασμός τρεχούμενος


Ως τρεχούμενος χαρακτηρίζεται ο καταθετικός λογαριασμός που κινείται με επιταγές αλλά αφορά τα φυσικά πρόσωπα,και είναι έντοκος.

Προθεσμιακές καταθέσεις


Οι προθεσμιακές καταθέσεις θεωρούνται και επενδυτικά προϊόντα διότι προσφέρουν κατά κανόνα καλύτερο επιτόκιο από τους άλλους λογαριασμούς και κατά συνέπεια καλύτερες αποδόσεις.Κατά τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης συνήθως δεν επιτρέπεται ανάληψη ούτε η κατάθεση ποσού και το επιτόκιο υπολογίζεται για το αρχικό ποσό και παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως αν τα επιτόκια θα έχουν μειωθεί ή αυξηθεί.Στο τέλος της προθεσμίας ο δικαιούχος επιλέγει αν θα συνεχίσει την προθεσμιακή με τρέχοντα επιτόκια ή
όχι

 

Valeur (αξία) κατάθεσης

Όταν κατατίθεται ένα ποσό σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή προθεσμιακό,ο εκτοκισμός δεν  ξεκινάει την ίδια ημέρα,αλλά από την επόμενη ή και αργότερα ανάλογα τη συμφωνία.Στην ανάληψη όμως ο τόκος υπολογίζεται την ημέρα ανάληψης ανεξάρτητα αν είναι πριν από την
επόμενη περίοδο εκτοκισμού.


Στην τραπεζική αγορά υπάρχει πληθώρα καταθετικών προϊόντων με διάφορα ονόματα που στην ουσία είναι οι βασικοί λογαριασμοί με κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως π.χ η υπερανάληψη (overdraft) που προσφέρεται σε κάποιους λογαριασμούς και στην ουσία είναι
η δυνατότητα άντλησης μεγαλύτερου ποσού από το υπόλοιπο του λογαριασμού το οποίο όμως έχει επιτόκιο υψηλότερο από του ταμιευτηρίου και υπολογίζεται από τη στιγμή ανάληψης του επιπλέον ποσού.

Βρίσκεστε εδώ: Home Χρηματοοικονομικά Τραπεζικά Κατάθεση