Οικονομική Ενημέρωση

Συναλλαγματική

Συναλλαγματική


Η συναλλαγματική είναι ένα μέσο πίστωσης.Στο παρελθόν χρησιμοποιείτο ευρέως για την αγορά αγαθών με πίστωση (δόσεις).

Με τη συναλλαγματική,ο πληρωτής,υποχρεώνεται με την υπογραφή του να πληρώσει ορισμένο ποσό σε συγκεκριμένη ημερομηνία και σε συγκεκριμένο τόπο υπέρ του λήπτη,δηλαδή του δικαιούχου της συναλλαγματικής.Η συναλλαγματική μπορεί να μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση.

 

 

 

Σε μια συναλλαγματική υπάρχουν τρία μέρη.

  1. Εκδότης

  2. Πληρωτής

  3. Λήπτης

Ο εκδότης και ο λήπτης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή και διαφορετικό.Τα τρία πρόσωπα που απαριθμούνται πιο πάνω ονομάζονται "αναγκαία" πρόσωπα για να είναι έγκυρη μια συναλλαγματική.Εκτός από τα αναγκαία υπάρχουν και τα μη αναγκαία που είναι τα παρακάτω.

  1. Οπισθογράφοι

  2. Τριτεγγυητές

  3. Παρεμβαίνοντες

Οι οπισθογράφοι είναι τα πρόσωπα που μεταβιβάζουν την απαίτηση που απορρέει από τη συναλλαγματική σε άλλο πρόσωπο,οπισθογραφώντας τη στο πίσω μέρος.Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο λήπτης ή/και εκδότης να πληρώσει μια οφειλή του σε έναν άλλο,δίνοντας του την απαίτηση που απορρέει από τη συναλλαγματική
Ο τριτεγγυητής είναι το πρόσωπο που εγγυάται ότι ο πληρωτής θα πληρώσει την οφειλή του στον λήπτη της συναλλαγματικής.Σε αντίθετη περίπτωση,ο τριτεγγυητής ευθύνεται για ολόκληρο το ποσό και υποχρεούται να το καλύψει.


Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής
Τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια συναλλαγματική για να είναι έγκυρη είναι τα ακόλουθα:


1. Η λέξη "συναλλαγματική" στο σώμα του εγγράφου
2. Η εντολή πληρωμής συγκεκριμένου ποσού..Η εντολή δεν πρέπει να περιέχει κανένα περιορισμό
3. Το όνομα του πληρωτή όπως αναγράφεται σε επίσημο έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο)
4.Ο χρόνος λήξης
     "Εν όψει"
      Μετά εν όψει
      Μετά χρονολογία
     Συγκεκριμένη ημέρα

5. Ο τόπος πληρωμής
6. Το όνομα του λήπτη.
7. Τόπος και χρόνος έκδοσης
8. Η υπογραφή του εκδότη.Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαραίτητη είναι και η σφραγίδα

Μια συναλλαγματική που δεν περιέχει τα παραπάνω στοιχεία θεωρείται ελλιπής.Ειδικότερα:

  1. Ατελής συναλλαγματική:Χαρακτηρίζεται η συναλλαγματική από την οποία απουσιάζει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν.
  2. Όταν δεν αναγράφεται ο χρόνος λήξης η συναλλαγματική θεωρείται ότι είναι πληρωτέα "εν όψει"
  3. Όταν λείπει ο τόπος πληρωμής,ως τέτοιος θεωρείται ο τόπος έκδοσης
  4. Λευκή συναλλαγματική:Ως τέτοια χαρακτηρίζεται η συναλλαγματική από την οποία απουσιάζουν τα τυπικά στοιχεία και θα συμπληρωθούν εκ των υστέρων.


Οπισθογράφηση


Όπως προαναφέρθηκε,η συναλλαγματική μπορεί να μεταβιβαστεί με οπισθογράφηση,δηλαδή με υπογραφή του κατόχου στο πίσω μέρος του σώματος της.Για να είναι όμως νόμιμη μια οπισθογράφηση πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:


1. Η οπισθογράφηση δεν πρέπει να περιέχει κανέναν όρο,δηλαδή να είναι "Απλή και καθαρή"

2.Η μερική οπισθογράφηση είναι άκυρη.Η οπισθογράφηση αφορά όλη τη συναλλαγματική και δεν μπορεί να μπει όρος ότι μεταβιβάζεται η συναλλαγματική ως του "Χ ποσού"


Είδη οπισθογράφησης:
1. Πλήρης οπισθογράφηση
2. "Λευκή" οπισθογράφηση

Η πλήρης οπισθογράφηση πρέπει να περιέχει
Υπογραφή
Όνομα του νέου δικαιούχου


Η "λευκή" οπισθογράφηση περιέχει μόνο την υπογραφή του μέχρι εκείνη τη στιγμή δικαιούχου.

Βρίσκεστε εδώ: Home Χρηματοοικονομικά Διάφορα Συναλλαγματική